English Polski

 

 

§1 PRZEDMIOT

 

1. Poniższy regulamin określa zasady zakładania i użytkowania strony mybans.eu (zwanym dalej mybans) .

2. Dokonanie opłaty jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Wszelkie reklamacje wynikające z jego nieznajomości nie będą rozpatrywane.

3. Mybans zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, o czym poinformuje wszystkich Swoich Klientów.

4. W przypadku nieprzestrzegania przez Usługobiorcę ustaleń regulaminu, mybans.eu ma prawo zawiesić czasowo lub bezterminowo wykonywanie usług na rzecz użytkownika, bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów

 

§2 Definicje

 

1.Licencja GNU -Projekt GNU sugeruje, aby autorzy pakietów GNU podpisali deklarację przeniesienia praw autorskich na Free Software Foundation

2.AmxBans -jest to system banów pozwalający na zarządzanie banami poprzez stronę WWW, tworzenie listy powodów banów (wyświetla się zaraz po wybraniu czasu bana, oraz gracza do zbanowania), zarządzaniu administracją serwera (również przez Stronę internetową), oraz wiele innych użytecznych funkcji

3.Użytkownik - to podmiot korzystający z strony mybans.eu

4.Awaria- nieplanowana przerwa w dostępności usług występująca z przyczyn niezależnych.

5.Operator - strona mybans.eu

 

§4 Oferta

 

Autorski skrypt instalatora do AMXbans GM 1.6 licencja GNU

Jedna baza MSQL dedykowana dla AmxBans

 

§5 Zamówienia

 

W celu poprawnego dokonania zamówienia konta Premium należy

1.Zarejestrować się na mybans.eu potwierdzając rejestracje linkiem aktywacyjnym

2.Wybranie usług premium w panelu klienta i zatwierdzenie jej płatnością

 

§6 Aktywacja Premium

 

Aktywacja konta premium nastąpi automatycznie po dokonaniu płatności i potwierdzeniu jej przez operatora

 

§7 Opłaty

 

1.Na 5 dni przed końcem obecnego okresu rozliczeniowego dla premium Mybans.eu wyśle klientowi wiadomość przypominająca o możliwości wydłużenia abonamentu, według cen zamieszczonych na stronie w momencie dokonania opłaty. Jeżeli do ostatniego dnia trwania abonamentu nie wpłynie dowód kolejnej wpłaty, to usługa zostanie zablokowana.

2.Opłata jest wyłącznie opłatą za możliwość wybrania domeny pod którą będzie podpięta subdomena, oraz style premium

3.Mybans.eu nie pobiera opłat za instalowane skryptów które są ogolono dostępne i posiadają licencje GNU

 

§8 Płatności

 

1.Płatności są obsługiwane przez transferuj.pl

2.W przypadku niepoprawnie dokonanej wpłaty mybans.eu zastrzega sobie prawo do zawieszenia wpłaty do czasu wyjaśnienia sytuacji.

 

§9 Awarie

 

1.Mybans.eu zobowiązuje się do niezwłocznego likwidowania Awarii powstałych po swojej stronie oraz rekompensatę poprzez dodanie takiego samego okresu do czasu trwania usługi.

2.Czas reakcji na zgłoszenie oznacza maksymalny czas, który może upłynąć od momentu zgłoszenia Awarii przez Użytkownika za pośrednictwem systemu wsparcia lub Poczty Elektronicznej. Czas reakcji może ulec wydłużeniu w momencie poważnej awarii.

 

§10 Gwarancja dostępności Usługi

 

1.Mybans.eu jest obecnie w fazie testów i udoskanalania ale staramy się zagwarantować dostępność usług 99,9% w roku kalendarzowym

2.Mybans.eu nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie systemu spowodowane przyczynami od niego niezależnymi, w szczególności zaś działaniem siły wyższej, awariami systemów i łączy innych dostawców, ingerencją urzędów i instytucji administracji państwowej.

 

§11 Prywatność

 

1.Mybans.eu zapewnia prywatność adresu poczty elektronicznej Swoich Abonentów

2.W szczególnych przypadkach zastrzegamy sobie prawo udostępnienia poczty elektronicznej organom państwowym do tego uprawnionym.

3.Mybans.eu nie udostępnia danych osobowych osobom trzecim, za wyjątkiem organów państwowych posiadających odpowiednie uprawnienia.

4.Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883, przez WEBD w zakresie umożliwiającym wywiązanie się ze zobowiązań w stosunku do Abonenta.

 

§12 Odpowiedzialność mybans.eu

 

1.Monitorowania i nadzorowania działania serwerów i Usług

2.Bezzwłocznej reakcji w momencie wykrycia awarii lub wystąpienia innej przyczyny skutkującej niemożnością świadczenia usługi.

3.Reakcji na zgłoszenia Awarii lub Problemów związanych z działaniem usług, które wystąpiły po stronie Operatora.

 

§13 Odpowiedzialność abonenta

 

1.Odpowiedniego zabezpieczenia swoich danych, takich jak hasła dostępowe przed dostępem osób trzecich.

2.Terminowego opłacania abonamentu premium

 

§14 Reklamacje

 

Reklamacje proszę wysyłać drogą mailową na support@mybans.eu podając sposób płatności

 

§15 Rozwiązanie umowy

 

1.Rezygnacja z usług świadczonych przez Mybans.eu na wniosek Abonenta nie zobowiązuje do zwrotu opłaty za świadczoną usługę.

2.Umowa między klientem a Mybans.eu wygasa w przypadku braku potwierdzenia dokonania wpłaty w ciągu 2 dni od momentu zakończenia okresu trwania usługi.

 

§16 Przerwy techniczne

 

1.Mybans.eu informuje Użytkowników o terminach planowanych przerw technicznych, związanych z modernizacją lub konserwacją serwerów z co najmniej 12 godzinnym wyprzedzeniem. Kanałem dystrybucji informacji jest poczta elektroniczna.

2.Mybans.eu zapewnia że wszystkie prace skutkujące brakiem ciągłości usług dłuższym niż pół godziny, będą odbywały się w godzinach nocnych